„INNOWACJE, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE ...”

 

STRATEGIA ROZWOJU DYSCYPLINY INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,
GÓRNICTWO I ENERGETYKA W INSTYTUCIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I BIOTECHNOLOGII W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

W LATACH 20212027


Uprawnienia nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Wznowienie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-1 dla Dr hab. Agnieszki Dołhańczuk-Śródki, prof. UO

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

 

PROJEKT BIOSTRATEG

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG“Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuNumer umowy: BIOSTRATEG3/343733/15/NCBR/2018

Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

 

Jednym z podstawowych celów projektu jest utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka naukowego w zakresie badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki

Współpraca na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki – dr inż. Barbara Włodarczyk, dr inż. Paweł P. Włodarczyk. Realizowane zadania: – rozwiązanie edukacyjne i promocyjne w zakresie fotowoltaiki.

Współpraca na rzecz rozwoju biogazu i biometanu

Współpraca na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu – dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO. Realizowane zadania: – bioodpady oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych – mechanizmy wspierające i promujące, w tym rozwoju kadr i systemu kształcenia.

Projekt:

Projekt: “Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii”

Cele zadania
Cel podstawowy pozyskanie efektywnych grzybni dikariotycznych P. ostreatus o właściwościach
nicieniobójczych
mogących stanowić bazę dla dalszych badań.
Cele pośrednie:
Wyselekcjonowanie ze środowiska izolatów P. ostreatus.
Otrzymanie owocników z pozyskanych grzybni oraz zbiór basidiospor.
Wyprowadzenie kultur monokariotycznych z basidiospor P. ostreatus, ich krzyżowanie, i
wyprowadzenie tą drogą nowych grzybni
heterokariotycznych.
Charakterystyka uzyskanych grzybni, w tym molekularna grzybni.
Ocena właściwości (efektywności) nicieniobójczych w warunkach laboratoryjnych grzybni (grzybnie
mateczne i potomne)
.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

„Energetyka jądrowa dla Polski”

wygłosi dr inż. Grzegorz Jezierski

W imieniu Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii UO,

 Dr hab. Agnieszki Dołhańczuk-Śródki, prof. UO

oraz  Zarządu Sekcji Radiochemii i Chemii Jądrowej PTChem

zapraszamy na wykład zatytułowany

Energetyka jądrowa dla Polski,

który wygłosi

dr inż. Grzegorz Jezierski

Wykład odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali 413, Collegium Biotechnologicum, Opole, ul. Kominka 6a.

Wykład zostanie również udostępniony na platformie MS Teams, dla osób, które zgłoszą zainteresowanie wykładem.

%

Skuteczność naszych badań

Projekt oczyszczania wody na dużym jeziorze Turawskim

Projekt zrealizowany w Turawie jest wart niemal 10 mln złotych, z czego prawie 8 mln sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

GALERIA PROJEKTU 

Projekt oczyszczania turawy NTO

 

Studenci kierunku Biotechnologia zaangażowani w projekt Forthem „Superbugs- citizen science”

Zobacz ostatnie wydarzenie w projekcie i wideo podsumowujące

W ramach projektu Forthem „Superbugs- citizen science” studenci socjologii i biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji współpracowali w międzynarodowym zespole w celu wzmocnienia świadomości społecznej o zagrożeniu superbakteriami.

W dniach 26-30 września 2022 r. studenci socjologii i biotechnologii wraz z  dr Iwoną Sobieraj oraz dr Karoliną Kupis wzięli udział w międzynarodowym projekcie studenckim, zorganizowanym w ramach konsorcjum Forthem, który dotyczył zwiększania świadomości społecznej o zagrożeniu superbakteriami. W ramach projektu realizowanego przez opolskich studentów do Moguncji przyjechało kilkunastu studentów z czterech partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu w  Palermo, Uniwersytetu w Mainz oraz z Uniwersytetu Opolskiego wraz z wykładowcami.

Był to pierwszy etap realizacji projektu, w którym uczestnicy brali udział w przygotowanych przez siebie warsztatach dotyczących zwiększania świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe używanie antybiotyków, w projektowaniu narzędzi badawczych potrzebnych do badania zmiany postaw oraz w praktycznych zajęciach laboratoryjnych.

Projekt jest kontynuacją międzynarodowego projektu zainicjowanego  przez profesor Belén Fouz i  profesora Sergi Macias (Wydział Mikrobiologii i Ekologii, Wydział Biologii) Uniwersytetu w Walencji (UV), a opiekę w Polsce nad projektem pełnią dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO, dr Iwona Sobieraj, dr Karolina Kupis oraz mgr inż. Patrycja Hendel.

Kolejny etap projektu realizowany będzie już w Polsce. Będzie obejmował on zwiększanie świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodzin. Ale o tym wkrótce….

Zdjęcia

Logo Uniwersytetu Opolskiego

ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994© Uniwersytet Opolski

Biuro Nauki i Obsługi Projektów zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej rekrutacji na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

Termin rekrutacji i jej przebieg:

Studenci mogą składać swoje wnioski wyjazdowe do Państwa w terminie: od 27.02.2023 do 10.03.2023. 

  1. Studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, będą musieli wypełnić i dostarczyć do koordynatora odpowiedni wniosek wyjazdowy(w formie papierowej lub elektronicznej)

Na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieściliśmy dokładną instrukcję rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim. Na stronie znajduje się również lista uczelni partnerskich poszczególnych jednostek.

Niniejsza strona zawiera informacje o projektach dydaktycznych realizowanych w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Absolwentka kierunku Biotechnologii Pani Paulina Wells obroniła pracę doktorską w Department of Chemistry & Biomolecular Science, Clarkson University w Potsdam, NY, USA

Miło nam poinformować, że absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, kierunku Biotechnologia, specjalność biotechnologia stosowana, Pani Dr. Paulina Wells (z domu Kulpa), w dniu 26 kwietnia 2022 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Development of Novel Portable Biosensors for Biomarkers and Drug Analysis with Smartphone-Adapted Readout” wykonaną pod kierunkiem Prof. Evgeny Katz i Prof. Artem Melman, w Department of Chemistry & Biomolecular Science, Clarkson University w Potsdam, NY, USA.

Pani Paulina studiowała na kierunku Biotechnologia, prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w Instytucie Biotechnologii (obecnie Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii) w latach 2016-2018. Aktywnie korzystała z możliwości studiowania i szkolenia w ramach programu Erasmus+ oraz możliwości rozwijania swojej znajomości języka angielskiego w trakcie zajęć z ETA-Polish-American Fulbrigt Commision. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobry. Pracę magisterską pt.: „Ocena całkowitej aktywności celulolitycznej wybranych szczepów Rhizopus spp.” wykonała pod kierunkiem Dr hab. Ewy Moliszewskiej, prof. UO.