Współpraca na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu - dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO. Realizowane zadania: - bioodpady oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych - mechanizmy wspierające i promujące, w tym rozwoju kadr i systemu kształcenia.

 

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora biogazu i biometanu, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

 

Porozumienie będzie stałą platformą współpracy Stron na rzecz dynamicznego rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.