Oferta dla biznesu

Specjalistyczne usługi w zakresie:

 • oznaczania mikrozanieczyszczeń organicznych i mineralnych w wodach i glebach;
 • pomiar stężeń Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn w wybranych matrycach, np. woda, gleba, rośliny;
 • analizy izotopów gamma-promieniotwórczych w różnych matrycach środowiskowych;
 • oznaczania Rn-222;
 • badania jakości środowiska wewnętrznego budynków
 • badania efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych (z wykorzystaniem badań termowizyjnych) oraz określenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej;
 • oceny efektywności energetycznej planowanych działań termomodernizacyjnych;
 • modelowania transportu pędu, ciepła i masy;
 • analizy mikrobiologicznej w różnych matrycach środowiskowych;
  mykologii budowlanej.

Świadczymy pełen wachlarz usług w zakresie:

Gospodarki odpadami:

 1. badania właściwości chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określenia możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutu surowców naturalnych;
 2. badania właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 3. badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;
 4. badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów;
 5. określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego.

Gospodarki wodno-ściekowej:

 1. badania właściwości fizykochemicznych wód i ścieków;
 2. badania systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w miastach;
 3. badań fizykochemicznych ścieków w kierunku ich rolniczego wykorzystania;
 4. określenia wpływu czynników antropogenicznych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych;
 5. biologicznej oceny jakości wód powierzchniowych płynących.

Hydrologii i gospodarki wodnej:

 1. opinie i ekspertyzy z zakresu hydrologii i gospodarowania wodą stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnych;
 2. bilanse wodne zlewni cieków i zbiorników wodnych;
 3. pomiary hydrometryczne na rzekach;
 4. prace przy tworzeniu programów małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego;
 5. analizy wystąpienia powodzi o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia;
 6. prace polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią;
 7. oceny stanu użytkowania zbiorników wodnych;
 8. oceny zamulania zbiorników (podatności na zamulanie).

Gleboznawstwa, rekultywacji i ochrony gleb:

 1. rekultywacja i ochrona gleb;
 2. przygotowanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym:
 • dobór składu gatunkowego roślin;
 • sprawdzenie udatności upraw i nasadzeń;
 • zastosowanie rekultywacji bezglebowej;
 1. kształtowanie terenów zieleni, określenia stanu zdrowotnego drzew;
 2. badania właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb;
 3. badania systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych, przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego;
 4. proekologicznych technologii uprawy roślin (ograniczone dawki agrochemikaliów), w tym;
 • dobór optymalnych zabiegów agrotechnicznych w zależności od zastosowanej uprawy;
 • dobór środków ochrony roślin;
 • optymalizacja nawożenia w zależności od rodzaju uprawy.

DODATKOWO OFERUJEMY SZKOLENIA W ZAKRESIE:

 • wytwarzania nawozów organicznych z odpadów komunalnych oraz przyrodniczego wykorzystania odpadów;
 • wykorzystania biomasy chwastów inwazyjnych do wytwarzania energii cieplnej;
 • promieniotwórczości/ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • chorób buraka cukrowego/ćwikłowego;
 • audytu efektywności energetycznej.