PRACOWNIE KOMERCYJNE

OPOLE

Lokalizacja: ul. Oleska 22A (parter), 45-052 Opole

  • Laboratorium Gleboznawstwa i Gospodarki Odpadami 

 

PRÓSZKÓW

Lokalizacja: ul. Pomologii 13A, 46-060 Prószków

  • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

Kontakt za pośrednictwem Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO

adres: ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole, pok. 2 i 3 (DS „Kmicic”)

e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl lub mcbr@uni.opole.pl

tel.: +48 77 452 70 54

 

Opis Pracowni

PRACOWNIE KOMERCYJNE – OPOLE

NAZWA PRACOWNI

MCBR UO

LABORATORIUM GLEBOZNAWSTWA I GOSPODARKI ODPADAMI

ZESPÓŁ

 

dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

dr inż. Katarzyna Łuczak

mgr Aleksandra Cichoń

mgr inż. Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska

 

ZAKRES BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych (gleb i osadów dennych) do badań wraz z pozycjonowaniem miejsca poboru.

 

Analizy właściwości fizycznych i chemicznych gruntów:

– oznaczanie odczynu

– oznaczenia przewodnictwa właściwego roztworu glebowego

– skład granulometryczny (uziarnienie)

– wilgotność

– właściwości wodno-powietrzne

– kwasowość wymienna i hydrolityczna

– zawartość węglanu wapnia i obliczanie potrzeb wapnowania

– zawartość materii organicznej

– właściwości kompleksu sorpcyjnego

– makro i mikro elementy

– zawartość pierwiastków: sód, potas, żelazo, mangan, ołów, miedź, cynk, kadm, kobalt, glin, magnez, chrom, nikiel, bor, rtęć lub inne według potrzeb zleceniodawcy (do uzgodnienia indywidualnie)

– oznaczanie zawartości węgla organicznego

– oznaczanie zawartości węgla ogólnego

– oznaczenie zawartości azotu

– określanie potrzeb nawozowych

– badanie wyciągów wodnych pod kątem składu jonowego i pierwiastkowego.

Badania odpadów:

– badania właściwości chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określenia możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutu surowców naturalnych

– badania właściwości fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych

– badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania

– badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów (np. wg biotechnologii DANO) w celu określenia przydatności:

o   odpadów komunalnych do kompostowania

o   uzyskanych kompostów do przyrodniczego zagospodarowania

– określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i składowisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego

 

PRACOWNIE KOMERCYJNE W PRÓSZKOWIE

NAZWA PRACOWNI

MCBR UO

LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

ZESPÓŁ

dr inż. Dariusz Suszanowicz

dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO

dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO

dr inż. Paweł Włodarczyk

dr Elżbieta Słodczyk

inż. Marek Ziomek

 

ZAKRES BADAŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– badania własności fizycznych peletu, dla celów ich składowania i konfekcjonowania

– badania wartości opałowej różnych surowców używanych przez producentów do produkcji peletu oraz pelet gotowy, oferowany do sprzedaży

– badania wykorzystania biomasy jako komponentu do produkcji peletu

– badania składu i własności popiołów, związane z możliwościami ich późniejszego utylizowania lub wykorzystania przy nawożeniu

– badania składu i parametrów spalin pochodzących ze spalania różnych rodzajów biomasy także w formie peletu

– analizy efektywności energetycznej obiektów oraz procesów technologicznych

– analizy stanu technicznego instalacji fotowoltaicznych (z wykorzystaniem badań termowizyjnych)

– projekty koncepcyjne wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych oraz zakładach produkcyjnych

– usługi konsultingowe z zakresu gospodarowania energią w firmach lub gospodarstwach rolnych

PRACOWNIE NAUKOWO-BADAWCZE

OPOLE

Lokalizacja: ul. Oleska 22A (I piętro), 45-052 Opole

 

  • Laboratorium Badań Biomasy i Sekwestracji Węgla
  • Laboratorium Elektromechanicznych Metod Wykorzystywania Produktów Odpadowych Przemysłu Spożywczego
  • Laboratorium Mikrobiologii i Biotechnologii Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Diagnostyki Patogenów Rolniczych
  • Laboratorium Technologii i Przetwórstwa Przemysłu Rolno-Spożywczego
  • Laboratorium Pomiarów Zanieczyszczenia Obszarów Wiejskich

Kontakt za pośrednictwem Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

adres: ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole

e-mail: iisib@uni.opole.pl

tel. +48 77 401 60 50-51

 

Pracownie Naukowo – Badawcze (1 piętro)

NAZWA PRACOWNI

MCBR UO

LABORATORIUM BADAŃ BIOMASY I SEKWESTRACJI WĘGLA

 

ZESPÓŁ

 

 

dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO

dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

dr inż. Katarzyna Łuczak

mgr Aleksandra Cichoń

mgr inż. Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska

 

ZAKRES BADAŃ

 

 

 

 

 

– badania z zakresu rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, m.in. ocena jakości gleb i wskazania kierunku działań; opracowanie programu wzbogacenia gleby w materię organiczną i ocena bilansu materii organicznej w gospodarstwie; opracowanie planu nawożenia itp.

– badania z zakresu właściwości systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych, m.in. badania wpływu wskaźników chemicznych i fizykochemicznych gleb na właściwości substancji humusowych

– badania dotyczące możliwości wykorzystania odpadów organicznych jako źródła zewnętrznej materii organicznej, makro- i mikroskładników oraz ich potencjalnej aktywności biologicznej w produkcji roślinnej

– badania z zakresu stresu abiotycznego roślin, m.in. oceny wpływu kwasów humusowych, stosowanych doglebowo i dolistnie, na aktywność metabolityczną roślin w warunkach stresu abiotycznego

– badania z zakresu efektywności wykorzystania składników odżywczych w różnych systemach produkcji

– badania występowania oraz dróg migracji mikroplastiku na drodze gleba-roślina

 

Badania polowe, mikropoletkowe, pozwalające w randomizowanych warunkach na ocenę zasobności gleby, wykorzystania składników nawozowych, wpływu roślin następczych, plonowania nowych odmian, etc.

 

 

 

NAZWA PRACOWNI

MCBR UO

LABORATORIUM ELEKTROMECHANICZNYCH METOD WYKORZYSTYWANIA PRODUKTÓW ODPADOWYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 

ZESPÓŁ

 

 

dr inż. Paweł Włodarczyk

prof. dr Oleksandr Tashyrev

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO

dr inż. Barbara Włodarczyk

dr Sławomir Wierzba

dr Vira Hovorukha

inż. Marek Ziomek

 

ZAKRES BADAŃ

 

 

– badania możliwości odzysku energii zawartej w ściekach i ciekłych produktach odpadowych (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu rolno-spożywczego) w procesach elektrochemicznych – szybkość reakcji na elektrodach, gęstość uzyskiwanego prądu

– badania ścieków przemysłowych i ciekłych produktów odpadowych pod kątem analizy podstawowych wskaźników zanieczyszczeń

– elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, pomiary kulometryczne

 

 

 

 

 

NAZWA PRACOWNI

MCBR UO

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO ORAZ DIAGNOSTYKI PATOGENÓW ROLNICZYCH

 

ZESPÓŁ

 

 

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

prof. dr Oleksandr Tashyrev

dr Małgorzata Nabrdalik

dr inż. Katarzyna Grata

dr Sławomir Wierzba

dr Vira Hovorukha

mgr inż. Patrycja Hendel

mgr Paweł Kudrys

mgr Dominik Pawliczek

Anna Pospieszyńska

 

ZAKRES BADAŃ

 

 

 

 

 

 

– analiza skażeń mikrobiologicznych środowiska oraz poszukiwanie metod i rozwiązań jego ochrony (woda, gleba, powietrze)

– mykologia budowlana

– ocena ryzyka zakażenia mikrobiologicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych (m.in. w przemyśle spożywczym i kosmetycznym)

– ocena skuteczności i efektywności działania środków dezynfekcyjnych, biopreparatów

– kompozycja biopreparatów w oparciu o szczepy autochtoniczne izolowane z  badanego środowiska

– ocena mikrobiologiczna produktów przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego

– wrażliwość różnych typów szczepów mikroorganizmów na pestycydy i inne substancje w tym szczególnie patogenów grzybowych na fungicydy

– diagnostyka grzybowych patogenów i chorób roślin

– interakcje fitopatogenów i mikroflory glebowej

– szczegółowe badania nad patogenami grzybowymi buraka cukrowego

– biologia i klasyfikacja Rhizoctonia solani i Rhizoctonia spp.

– bioremediacja z wykorzystaniem wybranych grzybni

 

NAZWA PRACOWNI

MCBR UO

LABORATORIUM TECHNOLOGII I PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

 

ZESPÓŁ

 

 

dr Sławomir Wierzba

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO

dr Joanna Makuchowska-Fryc

mgr Dominik Pawliczek

 

ZAKRES BADAŃ

 

 

 

 

 

 

– prowadzenie optymalizacji procesów biotechnologicznych, np. hodowli inokulacyjnych mikroorganizmów przemysłowych (bakterii, drożdży) w bioreaktorach, produkcji metabolitów pierwotnych, wtórnych, w tym substancji biologicznie czynnych w skali laboratoryjnej

– możliwość prowadzenia hodowli okresowych, okresowych z dozowaniem lub ciągłych w warunkach tlenowych z programowaniem i kontrolą parametrów procesowych

– analiza rozkładu wielkości cząstek substancji stałych (sypkich), a także koloidów, emulsji, zawiesin, np. do oceny jakościowej artykułów spożywczych, chemicznych, kosmetycznych

– testowanie i optymalizacja w skali laboratoryjnej procesów zacierania, warzenia, fermentacji i leżakowania piwa w zależności od np. składu surowcowego, rodzaju stosowanych drożdży, dodatku innych mikroorganizmów (LAB), czy stosowania preparatów enzymatycznych

 

NAZWA PRACOWNI

MCBR UO

LABORATORIUM POMIARÓW ZANIECZYSZCZENIA OBSZARÓW WIEJSKICH

 

ZESPÓŁ

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kłos

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO

dr hab. Grzegorz Kosior, prof. UO

dr hab. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

dr Sławomir Wierzba

dr Mariusz Głowacki

dr Grzegorz Oloś

mgr Aleksandra Kupczak

mgr Anna Łyżwa

mgr Aleksandra Cichoń

 

ZAKRES BADAŃ

 

 

 

 

 

– fizykochemiczna ocena składu i zanieczyszczenia matryc środowiskowych

– pomiary stężeń metali ciężkich: Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb i Zn

– pomiary stężenia rtęci w różnych komponentach środowiska

– oznaczanie mikrozanieczyszczeń organicznych, m. in. związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

– oznaczanie mikroplastiku w wodach, glebie i produktach spożywczych

– analizy izotopów gamma-promieniotwórczych w różnych matrycach środowiskowych, badania łańcuchów troficznych

– pomiary i interpretacja stężeń naturalnych izotopów gamma-promieniotwórczych (radu Ra-226, toru Th-232 i potasu K-40) w surowcach mineralnych i materiałach budowlanych

– pomiary stężeń radioaktywnego radonu (Rn-222) w budynkach, w miejscach pracy, w powietrzu glebowym i w wodzie

Badania podstawowe:

– kinetyka i równowagi adsorpcji i absorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych

– translokacja zanieczyszczeń z gleby do roślin

– badania podstawowe procesów fermentacyjnych

Badania aplikacyjne:

– monitoring i biomonitoring zanieczyszczenia środowiska

– rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z punktowych i liniowych źródeł emisji

– kompleksowa ocena zanieczyszczenia obszarów wiejskich

– fitoremediacja terenów poprzemysłowych

– oczyszczanie ścieków przemysłowych

– produkcja wodoru i biogazu

 

Zapraszamy do kontaktowania się przez formularz kontaktowy:

 

11 + 8 =