OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

projekt  “Wpływ parametrów środowiskowych oraz zmienność biologiczna Pleurotus ostreatus w zakresie działania nicieniobójczego na Heterodera schachtii”

 

W warunkach prowadzenia prac hodowlanych buraka cukrowego duże znaczenie negatywne ma zasiedlenie gleby przez mątwika burakowego Heterodera schachtii. Zwalczanie tego agrofaga nastręcza duże trudności, a ostatnie zmiany klimatyczne cechujące się ocieplaniem klimatu tj. brakiem mroźnych zim, sprzyjają przetrwaniu populacji mątwika w glebie. Brak możliwości stosowania wydajnych i bezpiecznych dla środowiska sposobów walki z tym szkodnikiem jest bardzo dużym problemem, zwłaszcza dla hodowli. Największym problemem jest tu utrzymanie w stanie umożliwiającym uprawę buraka cukrowego szklarni oraz namiotów foliowych, gdzie nierzadko w ciągu roku wysiewa się bądź wysadza buraki dwa razy. Choć biologia mątwika burakowego została dobrze poznana, to w jego ograniczaniu i zwalczaniu stosowane są tylko metody biologiczne takie jak genetyczna tolerancja buraka na mątwika oraz antymątwikowe międzyplony. Wczesne porażenia roślin mątwikiem sprzyjają dalszym stresom biotycznym, tj. zgorzeli siewek, w dalszej kolejności także porażeniem przez Aphanomyces cochlioides, rizoktoniozę, fuzariozy, co zakłóca prace hodowlane. Ma to także bezpośredni wpływ na zmniejszenie obsady roślin, sprzyja późniejszym uszkodzeniom korzeni, co przekłada się na straty plonów. Ochrona gleby powinna być prowadzona stale, a metody powinny być wzbogacane o nowe możliwości, z dążeniem do poprawy skuteczności. Jedną z potencjalnych możliwości jest  wykorzystanie aktywności nicieniobójczej grzybni wegetatywnej boczniaka (Pleurotus spp.), która w obecności nicieni wytwarza struktury zawierające toksynę – kwas trans-2-decenodiowy ((ang.) trans-2-decenedioic acid) nazwany ostreatyną. Ostreatyna uszkadza błony komórkowe nicieni powodując zakłócenie funkcjonowania komórek nerwowych i mięśniowych. Do tej pory nie wykonano wielu badań z zakresu wpływu czynników zewnętrznych na produkcję toksyny ani zmienności w obrębie populacji bocznika pod względem tej cechy. Nie badano możliwości przeżywania i funkcjonowania/rozprzestrzeniania się grzybni boczniaka w środowisku glebowym, ani wpływu pokrycia gleby roślinnością przyczyniającą się do uruchomienia nicieni z form przetrwalnych. Biorąc pod uwagę braki wiedzy co do możliwości stosowania grzybni boczniaka w polu i w obliczu problemów w pracach hodowlanych związanych z zamątwiczeniem gleb warto jest przeprowadzić badania podstawowe wyjaśniające wspomniane wcześniej zagadnienia dotyczące biologii i rozwoju grzybni wegetatywnej boczniaka w specyficznych warunkach jakie stwarza gleba uprawna oraz wzajemnych interakcji w układzie patogen-roślina-środowisko.

Więcej informacji: link do pełnego opisu

Projekt Naukowo – badawczy w ramach Programu dla Nauowców z Ukrainy: “Termdynamika w zwalczaniu nicieni”

W ramach współpracy Polsko-Ukraińskiej, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii realizuje projekt naukowo badawczy z ramienia Narodowego Centrum Nauki w dyscyplinie – fitopatologia, mikologia, mikrobiologia.

Koordynatorem projektu pt.:”Zastosowanie predykcji termodynamicznej do optymalizacji biologicznych metod zwalczania fitopatogennych Nematoda”, jest dr.hab. Ewa Moliszewska, prof.UO. 

Naukowcem prowadzącym badania jest Prof. Oleksandr Tashyrev, oryginalny tytuł projektu:“Application of the thermodynamic prediction for the optimization of biological methods of control of phytopathogenic Nematoda”

Soil phytopathogenic Nematoda cause great damage to agricultural plants. New biological control methods are being developed to neutralize them. Thus, fungi species of Basidiomycota are effective biological enemies of phytopathogenic Nematoda. However, to increase the effectiveness of their application, it is necessary to conduct research to optimize the growing conditions of Basidiomycetes in soil.

Projekt Naukowo – badawczy w ramach Programu dla Naukowców z Ukrainy: “Rozkład mikrobiologiczny grzybni”

W ramach współpracy Polsko-Ukraińskiej, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii realizuje projekt naukowo badawczy z ramienia Narodowego Centrum Nauki w dyscyplinie – fitopatologia, mikologia, mikrobiologia.

Koordynatorem projektu pt.:“Zastosowanie abiotycznych i biotycznych ekstremalnych czynników do izolacji drobnoustrojów do zwalczania chorobotwórczego grzyba Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB”, jest dr.hab. Ewa Moliszewska, prof.UO.

Naukowcem prowadzącym badania w jest Dr Vira Hovorukha, projekt tytuł oryginalny: “Application of abiotic and biotic extreme factors for the isolation of microorganisms for the control of pathogenic fungus Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB“.

The development of new effective microbiological methods to control plant phytopathogens is an urgent issue today. However, the isolation of microorganisms that can control the population of phytopathogens is mostly empirical and random. Therefore, it is important to develop the new approaches that will provide the guaranteed obtaining of effective microbial community capable to infectand control mycelia and be safe to the environment.