Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt. Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.

W dniu 12.04.2018 r. dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO, kierownik Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej UO, a zarazem koordynator projektu, rozpoczęła pierwsze ze spotkań/szkoleń, realizowanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt.  Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.

Grupami docelowymi projektu są studenci kierunków przyrodniczo-technicznych Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu oraz Wydziału Przyrodniczego w Uniwersytet Hradec Králové.

Wybór grupy docelowej podyktowany jest głównie opinią pracodawców, którzy twierdzą, że absolwenci ww. kierunków są najsłabiej przygotowani do wyzwań na rynku pracy, a programy nauczania na tych kierunkach w niewielkim stopniu uwzględniają praktyczne elementy nauczania. Dlatego też realizacja projektu ma na celu dostosowaniem oferty dydaktycznej do wymogów i oczekiwań gospodarki i pracodawców na rynku pracy.

Głównym celem projektu jest wspólne przygotowanie specjalistów pogranicza polsko-czeskiego kierunków przyrodniczo-technicznych Uniwersytetów w Opolu i Hradec Králové, przy ścisłej transgranicznej współpracy z przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem staży w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt.  Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy studenci Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Technicznej z Hradec Kralove po raz kolejny będą mieli okazję uczestniczyć we wspólnych wykładach, warsztatach i stażach zawodowych po obu stronach granicy. Tym razem do współpracy zaproszono również przedsiębiorców i praktyków. Pierwsze spotkania już za nami. TUTAJ przeczytacie i posłuchacie więcej o tym wydarzeniu.

Wyjazdy studyjne 2019 r.

Zorganizowanie czterodniowego wyjazdu studyjnego do Hradec Králové i okolic

Numer sprawy: U/55/2019

W dniach 9-12.03.2020 r. odbył się wyjazd studyjny do Hradec Králové.

W ramach wyjazdu studenci mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w ochronie przed promieniowaniem jonizującym, ekologii przemysłowej, ochronie środowiska, oraz modelowaniu matematycznym dyspersji emisji. Szkolenia prowadzone były głównie przez pracowników z wyspecjalizowanych jednostek komercyjnych z Hradec Králové.

W ramach tych szkoleń odbyły się wykłady prowadzone przez praktyków, m.in. zastosowanie spektroskopii Ramana w ochronie środowiska i zdrowiu; Modelowanie dyspersji emisji z elektrowni węglowych na  podstawie map terenu CZ-PL obszaru granicznego; System monitoringu i modelowania wspomagający ocenę jakości powietrza; New complex system for respiratory diseases monitoring in correlation  with the air pollution. W Hradec Králové studenci mieli także możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą będącą na wyposażeniu odwiedzanych przedsiębiorstw (np. laboratoria fizyko-chemiczne EMPLA, Hradec Králové).

Link do zamówienia publicznego w projekcie: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1429

Szkolenia - praktycy

Usługa edukacyjna – przeprowadzenie szkoleń przez doradców zewnętrznych, w tym praktyków, realizujących innowacyjne kursy praktyczne dla uczestników projektu pt. Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.

Numer sprawy: U/25/2019

W II połowie 2019 roku zorganizowano cztery innowacyjne szkolenia o profilu praktycznym dotyczące:

 • obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, instalacje IPPC, zarządzanie ryzykami środowiskowymi w przedsiębiorstwie (20 godz.);
 • obowiązków administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska; zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje przyrodniczo-środowiskowe (20 godz.);
 • spektroskopowych metod identyfikacji związków organicznych NMR oraz zaawansowanych technik NMR w chemii organicznej (20 godz.);
 • analizy próbek wody w Akredytowanym Laboratorium (20 godz.).

Szkolenia prowadzone były m.in. przez przedstawicieli przedsiębiorstwa Atmoterm z Opola, WIK, Opole oraz VUOS z Pardubic. Podczas tych szkoleń studenci mieli okazję uzupełnić wiedzy przekazaną na uczelni o elementy praktyczne zgodne z potrzebami obecnego rynku pracy.

Link do zamówienia publicznego w projekcie: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1338

W okresie sprawozdawczym:

 • poszerzano wiedzę o nowoczesnych metodach i technikach wykorzystywanych w ochronie przed promieniowaniem jonizującym, ekologii przemysłowej, ochronie środowiska, oraz modelowaniu matematycznym dyspersji emisji, co realizowane było poprzez praktyczne szkolenia polskich i czeskich studentów w laboratoriach w Uniwersytecie Opolskim i w  Uniwersytecie w Hradec Králové oraz w wyspecjalizowanych jednostkach komercyjnych. Szkolenia te odbywały się m.in. podczas czterodniowych wyjazdów studyjnych (wyjazd studyjny dla studentów Uniwersytetu Opolskiego do Hradec Králové – 22-25.05.2019 r.; wyjazd dla grupy czeskich studentów do Opola -24-27.04.2019 r.). W ramach tych szkoleń odbyły się m.in. wykłady prowadzone przez praktyków z Polski i z Czech a także studenci mieli możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą będącą na wyposażeniu odwiedzanych przedsiębiorstw;
 • zorganizowano innowacyjne wykłady prowadzone przez praktyków m.in. przez przedstawicieli przedsiębiorstwa Atmoterm z Opola, czy WIK, Opole.
 • zorganizowano miesięczne staże dla polskich studentów w wyspecjalizowanych laboratoriach w Czechach oraz dla czeskich studentów w Polsce, mające na celu uzupełnienie wiedzy przekazanej na uczelni o praktyczne umiejętności. Podczas tych staży studenci mieli okazję zdobycie nowych kompetencji i umiejętności praktycznych, zgodnych z potrzebami obecnego rynku pracy.

Staże w rzeczywistych warnkach pracy

Usługi prowadzenia staży w rzeczywistych warunkach pracy

Numer sprawy: U/38/2019

W ramach projektu realizowane są staże dla studentów/ek kierunków: Biotechnologia, Inżynieria Środowiska i Odnawialne Źródła Energii, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Organizowane są staże miesięczne na terenie Czech oraz dwutygodniowe w Polsce.

Celem stażu jest zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego, a także przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy. Pozwoli to ukierunkować kształtowanie kariery zawodowej i kojarzenia z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów.

Z uwagi na specyfikę projektu staże realizowane są specjalistycznych przedsiębiorstwach zajmujących się tematyką:

 • projektowania i wdrażania systemów komputerowych, ochrony powietrza, audytów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko (Atmoterm, Opole);
 • analizą próbek wody i ścieków (WIK, Opole);
 • badaniami środowiskowymi (Emitor, Opole).

Regulamin rekrutacji  i uczestnictwa w stażach realizowanych ramach projektu pt. Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy znajduje się w zakładce poniżej.

Link do zamówienia publicznego w projekcie: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/zamowienia.php?id=1369

Staże w rzeczywistych wrunkach pracy - regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA W STAŻACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PT. WSPÓŁPRACA UO I UHK ZWIĘKSZAJĄCA MOŻLIWOŚCI ABSOLWENTÓW NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce/ Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.
 2. Staże organizowane są dla studentów/ek Biotechnologii, Inżynierii Środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Organizowane są staże miesięczne na terenie Czech oraz dwutygodniowe w Polsce.
 4. W stażach mogą wziąć udział wyłącznie studentki/studenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia stażu.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Celem stażu jest zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego, a także przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy. Pozwoli to ukierunkować kształtowanie kariery zawodowej i kojarzenia z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów.
 2. W ramach Projektu przewidziano 1-miesieczne staże krajowe na terenie Czech oraz dwutygodniowe w Polsce (za staż dwutygodniowy uważa się odbycie 10-dniowego stażu, co nie musi wiązać się z ciągłym 10-cio dniowym stażem). Liczba staży jest ściśle określona i wynika z zapisów umowy o realizacje projektu. Fakt ograniczenia liczby staży powoduje konieczność przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej.
 3. Miejsca odbycia stażu zostaną wyłonione zgodnie z procedurą przetargową, w ramach przetargu nieograniczonego, w którym ustalone zostaną zasady wynagradzania oraz współpracy opiekuna w ramach projektu.
 4. Stażysta/tka realizujący staż dwutygodniowy nie otrzymuje wynagrodzenia. Natomiast studenci/tki zakwalifikowani na miesięczny staż do Czech otrzymają zwrot kosztów za noclegi, wyżywienie i przejazd.
 5. Za część organizacyjną staży odpowiada dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – kierownik projektu.

3. Zasady rekrutacji

 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Instytutu Biotechnologii UO, Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6a, Opole.
 2. Studenci/tki zakwalifikowani/ne na staż zostaną poinformowani drogą e-mailową.
 3. Przystąpienie studenta/ki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku wolnych miejsc może zostać ogłoszony dodatkowy nabór.

4. Kryteria wyboru uczestników/czek wyjazdu studyjnego

 1. O zakwalifikowaniu studenta/ki na staż będą decydowały następujące kryteria:
  1. złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1,
  2. list motywacyjny (1-3 pkt),
  3. informacja o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, itp. (1-3 pkt; 1 punkt za 1 uczestnictwo),
  4. inne osiągnięcia naukowe; uczestnictwo w organizacji wydarzeń naukowych, publikacje naukowe (1-3 pkt; 1 punkt za 1 osiągnięcie).
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe studyjnym, miejsce zakwalifikowanego studenta/ki, zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
 3. Rezygnacja z wyjazdu wymaga formy pisemnej.

5. Prawa i obowiązki studentek i studentów podczas realizacji stażu

 1. Student/ka odbywający staż zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w programie stażowym oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Stażysta zakwalifikowany na staż zagraniczny ma obowiązek posiadać kartę EKUZ na wyjazdy do krajów UE.
 3. Stażysta/tka zobowiązuje się do wypełniania listy obecności, ankiet oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących realizacji stażu.
 4. Stażysta/tka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dokumentację fotograficzną oraz wykorzystanie swojego wizerunku do celów informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji stażu.
 5. Na zakończenie stażu stażystka/tka zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu ukończenia stażu, dokumentacji fotograficznej potwierdzającej odbycie stażu, wraz ze sprawozdaniem ze stażu. Dodatkowo w przypadku staży zagranicznych rozliczenie kosztów wyjazdu.

6. Postanowienia końcowe

 1. Informacja o stażach wraz z Regulaminem i załącznikiem zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: http://iisib.wpt.uni.opole.pl/interreg-2014-2020/
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez całym okres realizacji projektu.

Interaktywna wycieczka 3D po oczyszczalni ścieków w Hradec Králové

W maju 2021 r. odbyła się wirtualna wycieczka 3D po oczyszczalni ścieków w Hradec Králové.

Dwa bloki dydaktyczne odbyły się w środowisku Microsoft Teams, w którym wzięło udział prawie 70 studentów Uniwersytetu Hradec Králové (UHK) i Uniwersytetu Opolskiego (UO).

Studenci UHK i UO mieli możliwość z bezpłatnego korzystania z nowoczesnego sprzętu dydaktycznego do nauczania na odległość, tj. wirtualnej, interaktywnej wycieczki 3D po oczyszczalni ścieków Veolia s.a. dzięki uprzejmości firmy: Královéhradecká Provozní, a.s. (KHP), Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) oraz Instytutu Usług Środowiskowych a.s. (IES).

Dzięki temu studenci mieli okazję poznać realne środowisko pracy, pomimo że sytuacja epidemiologiczna nie pozwalała na wejście do wodociągów.

Blok wprowadzający do wycieczki stanowiły dwa wykłady, jeden w języku czeskim na temat „Podstawy oczyszczania ścieków” oraz drugi w języku angielskim „Zaawansowane technologie w oczyszczaniu ścieków”, który wygłosił kierownik działu technologicznego inż. Dr Pavel Král. Następnie odbyła się godzinna indywidualna wirtualna wycieczka 3D po oczyszczalni ścieków w Hradec Králové, która dzięki nowoczesnym technikom 3D umożliwiła odwiedzenie oczyszczalni w każdym punkcie/lokalizacji w całym procesie oczyszczania.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach

REGULAMIN REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA W STAŻACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PT. WSPÓŁPRACA UO I UHK ZWIĘKSZAJĄCA MOŻLIWOŚCI ABSOLWENTÓW NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce/ Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.
 2. Staże organizowane są dla studentów/ek Biotechnologii, Inżynierii Środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Organizowane są staże miesięczne na terenie Czech oraz dwutygodniowe w Polsce.
 4. W stażach mogą wziąć udział wyłącznie studentki/studenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia stażu.

2. Zasady ogólne

 1. Celem stażu jest zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego, a także przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy. Pozwoli to ukierunkować kształtowanie kariery zawodowej i kojarzenia z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów.
 2. W ramach Projektu przewidziano 1-miesieczne staże krajowe na terenie Czech oraz dwutygodniowe w Polsce. Liczba staży jest ściśle określona i wynika z zapisów umowy o realizacje projektu. Fakt ograniczenia liczby staży powoduje konieczność przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej.
 3. Miejsca odbycia stażu zostaną wyłonione zgodnie z procedurą przetargową, w ramach przetargu nieograniczonego, w którym ustalone zostaną zasady wynagradzania oraz współpracy opiekuna w ramach projektu.
 4. Stażysta/tka realizujący staż dwutygodniowy nie otrzymuje wynagrodzenia. Natomiast studenci/tki zakwalifikowani na miesięczny staż do Czech otrzymają zwrot kosztów za noclegi, wyżywienie i przejazd.
 5. Każdy student/tka może uczestniczyć tylko w jednej formie stażu i tylko w jednym roku.
 6. Za część organizacyjną staży odpowiada dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – kierownik projektu.

3. Zasady rekrutacji

 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Środowiskai Biotechnologii UO, Collegium Biotechnologicum, ul. Kominka 6a, Opole, w terminie do 31.05.2021 r.
 2. Studenci/tki zakwalifikowani/ne na staż zostaną poinformowani drogą e-mailową.
 3. Przystąpienie studenta/ki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku wolnych miejsc może zostać ogłoszony dodatkowy nabór.

4. Kryteria wyboru stażstów/tek

 1. O zakwalifikowaniu studenta/ki na staż będą decydowały następujące kryteria:

1) złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1,

2) list motywacyjny (1-3 pkt),

3) informacja o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, itp. (1-3 pkt; 1 punkt za 1 uczestnictwo),

4) inne osiągnięcia naukowe; uczestnictwo w organizacji wydarzeń naukowych, publikacje naukowe (1-3 pkt; 1 punkt za 1 osiągnięcie).

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe studyjnym, miejsce zakwalifikowanego studenta/ki, zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
 2. Rezygnacja z wyjazdu wymaga formy pisemnej.

5. Prawa i obowiązki studentek i studentów podczas realizacji stażu

 1. Student/ka odbywający staż zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w programie stażowym oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Stażysta zakwalifikowany na staż zagraniczny ma obowiązek posiadać kartę EKUZ na wyjazdy do krajów UE.
 3. Stażysta/tka zobowiązuje się do wypełniania listy obecności, ankiet oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących realizacji stażu.
 4. Stażysta/tka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dokumentację fotograficzną oraz wykorzystanie swojego wizerunku do celów informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji stażu.
 5. Na zakończenie stażu stażystka/tka zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu ukończenia stażu, dokumentacji fotograficznej potwierdzającej odbycie stażu, wraz ze sprawozdaniem ze stażu. Dodatkowo w przypadku staży zagranicznych rozliczenie kosztów wyjazdu.

6. Postanowienia końcowe

 1. Informacja o stażach wraz z Regulaminem i załącznikiem zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu http://zbfch.uni.opole.pl/PLCZ18/.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez całym okres realizacji projektu.

Formularz zgłoszeniowy