dr Beata Gołuchowska

Wykształcenie:

magister chemii, specjalność agrobiochemia, doktor nauk technicznych
w dyscyplinie inżynieria środowiska

Dotychczasowy przebieg pracy:

Absolwentka 5-letnich studiów stacjonarnych kierunku Chemia, specjalność Agrobiochemia
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii WSP w Opolu. Po obronie pracy magisterskiej, zatrudniona jako asystent w Instytucie Ochrony i Kształtowania Środowiska WSP w Opolu (później UO),
a następnie – do grudnia 2018 r. – jako adiunkt na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym UO. Obecnie starszy wykładowca, wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Nagroda JM Rektora UO
za działalność organizacyjną, naukową, odznaczenie państwowe – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN, PTIE i OTPN. 

Tematyka badawcza:

ochrona powietrza atmosferycznego, antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza – skład, właściwości, wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Emisje przemysłowe – implementacja dyrektywy IED  w przemyśle (BAT i BREF).  

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

INŻYNIERSKICH

 • Przegląd urządzeń służących do monitorowania jakości powietrza atmosferycznego na terenie wybranego województwa/ aglomeracji miejskiej/ powiatu/ gminy.
 • Porównanie i ocena metod pomiaru stopnia zapylenia gazów procesowych na przykładzie wybranego zakładu przemysłowego (np. Cementowni Odra SA w Opolu).
 • Analiza procesu odpylania gazów procesowych w wybranym zakładzie przemysłowym..
 • Ocena zagospodarowania biomasy w wybranej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
 • Współczesne techniki oceny stanu geochemicznego gleb.
 • Ocena wybranej instalacji IPPC np. (do odzysku/ unieszkodliwiania odpadów) lub zakładu przemysłowego (np. cementowni, zakładu odzysku odpadów) pod kątem zgodności
  z wymogami BAT.
 • Analiza techniczna i ekonomiczna wybranego rozwiązania zastosowanego w produkcji cementu/ energii elektrycznej/ wapna/ koksu w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) na przykładzie wybranego zakładu przemysłowego.

MAGISTERSKICH

 • Analiza składu chemicznego i właściwości pyłu zawieszonego w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych (zatrzymanego przez klimatyzację domową), w mieście Opolu.
 • Skład i właściwości pyłów technogenicznych różnego pochodzenia.
 • Koncepcja monitoringu oddziaływania wybranej instalacji IPPC na środowisko (np.instalacji  do produkcji klinkieru cementowego).
 • Glebowe anomalie magnetyczne jako wskaźnik wpływu antropopresji na środowisko przyrodnicze na wybranym terenie.
 • Wdrażanie najlepszych dostępnych technologii (BAT) w warunkach Dyrektywy IED
  na terenie wybranego województwa/ regionu – krok naprzód w kierunku kontrolowania zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.
 • Właściwości fizykochemiczne i możliwości zagospodarowania popiołu po spaleniu biomasy w energetyce na przykładzie Elektrowni Opole.
 • Ocena porównawcza wymagań najlepszej dostępnej techniki BAT dla wybranej instalacji IPPC w woj. opolskim.
 • Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego obiektu (np. zakładu przemysłowego/ oczyszczalni ścieków).
 • Analiza porównawcza i ocena jakości powietrza atmosferycznego w warunkach dwóch aglomeracji miejskich różniących się stopniem uprzemysłowienia np. Opola i Olsztyna.
 • Ocena stanu geochemicznego gleb w otoczeniu wybranego obiektu przemysłowego (np. cementowni).

Prowadzone zajęcia:

 1. W języku polskim: gospodarka odpadami, gleboznawstwo, zagrożenia i techniki ochrony atmosfery, podstawy produkcji roślinnej, techniki rolnicze, wpływ rolnictwa na zmiany klimatu, ochrona przyrody.
 2. W języku angielskim: English terminology in environmental protection, English terminology in landscape architecture, Basic English in human health protection, Engineering technologies, Environmental problems and solutions, Environmental protection – a key
  to sustainable development.

Zainteresowania:

Są związane z opieką, rehabilitacją i leczeniem niepełnosprawnego dziecka Michała Gołuchowskiego, obarczonego rzadką chorobą neurodegradacyjną – zespołem Lennoxa-Gastauta. Obejmują między innymi organizację opieki nad pacjentem przewlekle chorym
w warunkach domowych oraz nowe metody leczenia padaczek lekoopornych (farmakologiczne i niefarmakologiczne). Członek ogólnopolskiego stowarzyszenia na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną Dravet.pl oraz amerykańskiej fundacji LGS Foundation.

Dane kontaktowe:

e-mail: beska@uni.opole.pl