dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • mgr inż. Zootechniki 1995 Akademia Rolnicza we Wrocławiu;
 • dr Nauk rolniczych1999 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • dr hab. 2018 w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Politechnika Świętokrzyska

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • 2018-2019 z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii i Kształtowania Środowiska UO

Tematyka badawcza:

Problematyka wykorzystania kompostów wytwarzanych z odpadów komunalnych oraz nasion drzew i roślin wodnych jako tanich sorbentów zanieczyszczeń ropopochodnych oraz wytwarzania nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje także analizę zawartości, tempa migracji i przemian związków organicznych (głównie węglowodorów aromatycznych, alifatycznych i WWA) występujących w różnych komponentach środowiska a także jakość gleb i osadów dennych
oraz możliwości wykorzystania biomasy chwastów jako taniego źródła energii odnawialnej.

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • Zanieczyszczenia organiczne i mineralne gleb, osadów dennych oraz kompostów
 • Przemiany trwałych zanieczyszczeń organicznych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych
 • Sorpcja związków organicznych z roztworów wodnych oraz mieszanin wielofazowych za pomocą tanich sorbentów organicznych
 • Modyfikacje składu oraz charakterystyka działania nawozów wolnodziałających
  w glebie
 • Eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych
 • Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

Prowadzone zajęcia:

 • Bioenergetyczne źródła energii,
 • Gospodarka odpadami,
 • Limnologia,
 • Zoologia,
 • Fauna – wybrane zagadnienia,
 • Ogrodnictwo,
 • Zielone ściany,
 • Oświetlenie terenów zieleni,

oraz kursy ogólnouczelniane:

 • Fotografia – technika i technologia,
 • Tajemnice jezior

Zainteresowania:

fotografia, podróże

Dane kontaktowe:

tciesielczuk@uni.opole.pl