Dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii została członkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka przy Centralnym  Ośrodku   Badania   Odmian   Roślin   Uprawnych   (COBORU) w Słupi Wielkiej w nadchodzącej kadencji 2022-2025.

Jest to wyraz długoletniej współpracy z otoczeniem gospodarczym Pani Profesor. 

Do zadań Komisji należy:

  1. opiniowanie zamierzeń rejestrowych COBORU w sprawie wpisu i odmowy wpisu odmian do Krajowego rejestru, przygotowanych na podstawie wyników przeprowadzonych urzędowych badań wartości gospodarczej odmian (WGO), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (U. z 2021 r. poz. 129). Zamierzenia dotyczą odmian roślin rolniczych, które rejestruje się po spełnieniu kryterium zadowalającej wartości gospodarczej;
  2. opiniowanie zamierzeń o skreślenie odmiany z Krajowego rejestru, w przypadkach gdy: odmiana zagraża zdrowiu ludzi, zwierząt lub roślin (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o nasiennictwie), odmiana przestała mieć zadowalającą wartość gospodarczą (zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 2 ustawy o nasiennictwie);
  3. opiniowanie innych spraw dotyczących prowadzenia badań urzędowych WGO.