dr Mariusz Głowacki

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Technik Ochrony środowiska specjalność Technologia wody i ścieków,
 • Magister Chemii specjalności Agrobiochemia,
 • Doktor nauk technicznych specjalność Inżynieria środowiska,
 • Absolwent studiów podyplomowych z Zarządzania zasobami ludzkimi

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

 • Asystent stażysta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
 • Asystent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
 • Asystent Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
 • Adiunkt Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
 • Adiunkt Uniwersytet Opolski
 • Adiunkt Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie oddział zamiejscowy w Opolu (w tym współorganizator kierunku Gospodarka przestrzenna i kierownik specjalności)
 • Na Uniwersytecie Opolskim jako przedstawiciel adiunktów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego uczestniczyłem jako członek w:
  • Radzie Wydziału
  • Senacie Uniwersytetu Opolskiego
  • Senackiej Komisji dyscyplinarnej ds. studentów
  • Senackiej Komisji ds. kształcenia
  • Senackiej Komisji ds. organizacji i rozwoju
  • Senackiej Komisji ds. statutu (kolejne dwie ostatnie kadencje)
 • Ponadto pełniłem lub pełnie funkcje:
  • Pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska ds. organizacyjnych WSP w Opolu
  • Członka Komisji Chemii Analitycznej PAN (dwie kadencje)
  • Koordynatora Wydziałowego ds. organizacji Festiwalu Nauki (od pierwszej edycji)
   Członka Komisji Rekrutacyjnej
  • Członka Rady Programowej kierunku Ochrony środowiska oraz kierunku Rolnictwo
   Członka Odwoławczej Komisji Stypendialnej Tutora grup studenckich lub opiekuna roku na kierunku Ochrona środowiska

Tematyka badawcza:

Chemia wody

 1. Zastosowania metod analitycznych w badaniach jakości wody
  1. Zastosowania badań fizycznochemicznych w ocenie jakości wód
   powierzchniowych i podziemnych
  2. Zastosowania analiz spektrofotometrycznych i spektrometrycznych
   w badaniach wód i ścieków
  3. Identyfikacja substancji istotnych w funkcjonowaniu środowiska wodnego
  4. Analizy specjacyjne
  5. Badania monitoringowe
  6. Metody interpretacji wyników
 2. Analizy substancji toksycznych w środowisku wodnym
  1. Pozostałości i metabolity pestycydów
  2. Metale ciężkie (w tym badania specjacyjne)
  3. Ropopochodne
  4. Substancje humusowe w środowisku wodnym i ich interakcje z wybranymi wskaźnikami jakości wody
 3. Dobór metod rekultywacji zbiorników wodnych
  1. Ocena potrzeby rekultywacji
  2. Ocena możliwości rekultywacji

Gospodarka wodnościekowa

 1. Analizy skuteczności oczyszczania ścieków różnymi metodami
  1. a) Ocena przydatności różnych metod w oczyszczaniu ścieków (dobór metod)
  2. b) Ocena skali oddziaływania metod oczyszczania ścieków na wody powierzchniowe i podziemne
  3. c) Badania monitoringowe funkcjonujących oczyszczalni ścieków.
 2. Analizy wydajności procesów jednostkowych uzdatniania wody
 3. Analizy skuteczności/efektywności procesów jednostkowych oczyszczania ścieków
  w funkcjonujących obiektach.
 4. Oceny oddziaływania rolniczego wykorzystywania ścieków na środowisko wodne
 5. Ocena zagrożeń pochodzenia rolniczego na wody powierzchniowe i podziemne

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 1. Prace inżynierskie
  • Oddziaływanie rolnictwa na jakość wód powierzchniowych/podziemnych
   i sposoby jego ograniczania – na wybranych przykładach
  • Dobór źródeł, metod i technik nawodnień – na wybranych przykładach
  • Technologie uzdatniania wody i możliwość ich wykorzystania w warunkach konkretnej SUW.
  • Ocena zapotrzebowania na wodę gospodarstwa rolnego i dobór źródeł wody
  • Metody oczyszczania ścieków – dobór dla różnej skali (ilości) generowanych ścieków.
 2. Prace magisterskie
  • Dynamika jakości wód powierzchniowych/podziemnych na wybranych obszarach oraz identyfikacja źródeł zmienności.
  • Ocena możliwości wprowadzania zmian technologicznych w procesach oczyszczania ścieków konkretnej oczyszczalni – propozycje modernizacji
  • Dynamika zmian jakości ścieków inwentarskich (ciekłych nawozów naturalnych) i dobór sposobów ich rolniczego wykorzystania
  • Inwentaryzacja źródeł ścieków na wybranych obszarze i oszacowanie wpływu tych ścieków na pracę oczyszczalni.
  • Urządzenia z wodą w parkach i ogrodach – inwentaryzacja z analizą stanu
   i możliwości ograniczenia zużycia wody

Prowadzone zajęcia:

w roku bieżącym i latach poprzednich obejmują przedmioty

 • Podstawy chemii
 • Chemia z elementami biochemii
 • Instrumentalne metody badań środowiska
 • Gospodarka wodnościekowa
 • Technologie w gospodarce wodnościekowej
 • Prawo w gospodarce wodnościekowej
 • Gospodarowanie wodą w krajobrazie
 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
 • Hydrologia
 • Hydrologia leśna
 • Hydrografia i oceanografia
 • Hydrologia i gospodarowanie wodą
 • Melioracje z podstawami hydrologii
 • Naturalne źródła energii – energetyka wodna
 • Naturalne metody oczyszczania ścieków
 • Ochrona wód
 • Ograniczanie zużycia wody w domu i ogrodzie
 • Woda źródło życia czy choroby?
 • Techniki odnowy środowiska wodnego
 • Gospodarka odpadami – zajęcia laboratoryjne
 • Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
 • Planowanie przestrzenne
 • Ruralistyka
 • Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Społeczno-kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej
 • Pracownia dyplomowa
 • Pracownia magisterska
 • Badania naukowe pracowników jednostki
 • Fizjografia
 • Oceny oddziaływania na środowiska
 • Warsztaty edukacyjne – budownictwo wodne

Zainteresowania:

 1. Innowacje techniczne
 2. Kultury świata
 3. Wpływ wody na zdrowie człowieka
 4. Problemy współczesności

Dane kontaktowe:

Tel. 77 401 6002
e-mail – marglo@uni.opole.pl
adres: pokój 2, ul. Oleska 22, Opole