Dr Jarosław Sławiński

Jarosław Sławiński

Wykształcenie i awanse:

 • stopień naukowy: doktor nauk rolniczych
 • dyscyplina: nauki rolnicze i ogrodnictwo

 Tematyka badawcza:

 • wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na stan zdrowotny, metody oceny
  oraz prognozowania stanu zdrowotnego (w tym dynamiki zmian) roślin drzewiastych
  w warunkach miejskich
 • monitoring zagrożeń biotycznych roślin ozdobnych i uprawnych
 • wpływ systemu uprawy na obciążenia biotyczne i plonowanie roślin
 • zastosowanie integrowanych metod w ochronie roślin ozdobnych i uprawnych
 • znaczenie i zastosowanie roślin w architekturze krajobrazu

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • ocena stanu zdrowotnego, zagrożeń oraz pielęgnacja drzew miejskich
 • jakość siedliska i rola w krajobrazie drzew na terenach zurbanizowanych
 • ocena stanu siedlisk i kondycji zdrowotnej dendroflory przyulicznej na obszarze wybranych miast
 • analiza stanu (skład gatunkowy, ze szczególnym uwzględnieniem roślin drzewiastych obcego pochodzenia, zdrowotność, zagrożenia) dendroflory w wybranych parkach
 • rodzaje i funkcje terenów zieleni oraz propozycje zmian w wybranym mieście
 • zagrożenie drzew przez jemiołę pospolitą Viscum album na wybranych terenach zurbanizowanych
 • ocena zagrożenia (oraz propozycje ochrony) miejskiej populacji kasztanowca pospolitego Aesculus hippocastanum przez szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella Desch., Dim.
 • funkcje oraz propozycje zmian w systemie zadrzewień wiejskich na wybranym terenie
 • zawartość oraz forma ziaren skrobi, w pędach i korzeniach, jako wskaźnik witalności roślin drzewiastych
 • propozycje rozwiązań minimalizujących negatywne skutki zmian klimatycznych w warunkach miejskich
 • integrowana ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem metody biologicznej, w uprawie wybranej grupy roślin
 • metody ograniczania występowania agrofagów w uprawach roślin
 • badanie wpływu wybranych wyciągów roślinnych na szkodniki i patogeny drzew liściastych
 • ocena zagrożenia i metody ograniczania szkodników drzew owocowych na podstawie badań monitoringowych
 • współczesne style sztuki ogrodowej w kompozycjach zagospodarowania przestrzeni miejskiej
 • dynamika zmian zwięzłości i wilgotności gleby z uwzględnieniem różnic siedliskowych w środowisku zurbanizowanym
 • wpływ stosowania wybranych systemów uprawy roli na produkcję roślin
 • ocena zasobności glebowego banku nasion w różnych systemach uprawy roślin
 • znaczenie płodozmianów w plonowaniu roślin
 • wpływ uproszczeń uprawy na plonowanie roślin

Prowadzone zajęcia:

 • Hodowla roślin i nasiennictwo
 • Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu III (techniki ochrony roślin)
 • Projektowanie obiektów architektury krajobrazu IV (technologie uprawy roślin i nawożenie)
 • Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II (rośliny zielne)
 • Techniki i technologie w ochronie agrocenoz
 • Szkodniki i ochrona roślin
 • Biopreparaty w ochronie roślin
 • Hortiterapia – ogrody sensoryczne
 • Ogrody specjalnego przeznaczenia
 • Projektowanie ogrodów przydomowych
 • Rośliny uprawne w krajobrazie
 • Rośliny zielarskie
 • Technika rolnicza
 • Fitopatologia
 • Nasionoznawstwo
 • Podstawy produkcji roślinnej
 • Szata roślinna (flora i zbiorowiska roślinne)
 • Technologie uprawy roślin
 • Herbologia
 • Uprawa i ochrona drzew owocowych
 • Uprawa i ochrona warzyw
 • Zagrożenia biotyczne roślin
 • Biowskaźniki stanu środowiska

Przedmioty realizowane na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Ochrona Środowiska

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 1. Ocena stanu zdrowotnego, zagrożeń oraz pielęgnacja drzew miejskich
 2. Jakość siedliska i rola w krajobrazie drzew na terenach zurbanizowanych
 3. Ocena stanu siedlisk i kondycji zdrowotnej dendroflory przyulicznej na obszarze wybranych miast
 4. Analiza stanu (skład gatunkowy, ze szczególnym uwzględnieniem roślin drzewiastych obcego pochodzenia, zdrowotność, zagrożenia) dendroflory w wybranych parkach
 5. Rodzaje i funkcje terenów zieleni oraz propozycje zmian w wybranym mieście
 6. Zagrożenie drzew przez jemiołę pospolitą Viscum album na wybranych terenach zurbanizowanych
 7. Ocena zagrożenia (oraz propozycje ochrony) miejskiej populacji kasztanowca pospolitego Aesculus hippocastanum przez szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella Desch., Dim.
 8. Funkcje oraz propozycje zmian w systemie zadrzewień wiejskich na wybranym terenie
 9. Zawartość oraz forma ziaren skrobi, w pędach i korzeniach, jako wskaźnik witalności roślin drzewiastych
 10. Propozycje rozwiązań minimalizujących negatywne skutki zmian klimatycznych
  w warunkach miejskich
 11. Integrowana ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem metody biologicznej, w uprawie wybranej grupy roślin
 12. Metody ograniczania występowania agrofagów w uprawach roślin
 13. Badanie wpływu wybranych wyciągów roślinnych na szkodniki i patogeny drzew liściastych
 14. Ocena zagrożenia i metody ograniczania szkodników drzew owocowych na podstawie badań monitoringowych
 15. Współczesne style sztuki ogrodowej w kompozycjach zagospodarowania przestrzeni miejskiej
 16. Dynamika zmian zwięzłości i wilgotności gleby z uwzględnieniem różnic siedliskowych w środowisku zurbanizowanym
 17. Wpływ stosowanie wybranych systemów uprawy roli na produkcję roślin
 18. Ocena zasobności glebowego banku nasion w różnych systemach uprawy roślin
 19. Znaczenie płodozmianów w plonowaniu roślin
 20. Wpływ uproszczeń uprawy na plonowanie roślin

Zainteresowania:

ochrona roślin, ogrodnictwo, hortiterapia, projektowanie ogrodów

Dane Kontaktowe:

e-mail: jarek19@uni.opole.pl
ul. Kardynała Kominka 6a (Rolnik), p. 3.15
45-032 Opole
tel.:  +48 77 401 60 86
kom.: +48 502 105 847