dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO

Wykształcenie i awanse naukowe :

 • Mgr chemii, specjalność: Agrobiochemia, Wydział Mat-Fiz-Chem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1989r. (temat pracy magisterskiej: “Wpływ nawożenia  słomą   na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb”). 
 • Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1998r. (”Wpływ wybranych wskaźników chemicznych gleb na właściwości związków próchnicznych”.)
 • Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony środowiska i gleboznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2009r. („Wpływ osadu ściekowego na kierunki transformacji związków próchnicznych i wybrane elementy żyzności gleby brunatnej wytworzonej z pyłu”).
 • Profesor Uniwersytetu Opolskiego od 2014 do nadal

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

2002 – 2004 pełnomocnik dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ds. dydaktyki na kierunkach: Ochrona Środowiska i Biologia

2005 – 2016  funkcja Uczelnianego Koordynatora ECTS i pełnomocnika Rektora ds. procesu bolońskiego

2016 do nadal prorektor ds. kształcenia i studentów

Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej (Rozwijanie edukacji ekologicznej i propagowanie idei proekologicznych. Inspirowanie i organizowanie przepływu informacji o osiągnięciach z dziedziny edukacji ekologicznej, myśli naukowo – technicznej i innych wartości związanych z ochroną środowiska między ośrodkami tego typu w Polsce i za granicą.
Sporządzanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.)

Skarbnik – do 30 .09.2016

Członek – od 1.10.2016

Komisja Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN o/Katowice (Działalność na rzecz rozwoju nauki,  organizowanie przepływu informacji o osiągnięciach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, nawiązywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.)

członek

PTSH (Propagowania osiągnięć i wymiany myśli naukowej z zakresu badań substancji humusowych, jak też stymulowania i koordynowania badań zmierzających do ich lepszego poznania. Opracowywanie doniesień naukowych o genezie, strukturze, aktywności, funkcji i interakcji substancji humusowych z różnymi komponentami środowiska, a także o ich klasyfikacji oraz metodach izolowania i frakcjonowania. Towarzystwo pełni równocześnie rolę polskiej sekcji IHSS.)

2010-2014 członek zarządu

 

członek

IHSS (Propagowania osiągnięć i wymiany myśli naukowej z zakresu badań substancji humusowych, jak też stymulowania i koordynowania badań zmierzających do ich lepszego poznania. Opracowywanie doniesień naukowych o genezie, strukturze, aktywności, funkcji i interakcji substancji humusowych z różnymi komponentami środowiska, a także o ich klasyfikacji oraz metodach izolowania i frakcjonowania. Towarzystwo pełni równocześnie rolę polskiej sekcji IHSS.)

członek

PTG (Propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulowanie rozwoju gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej, a także przyczynianie się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami.)

członek

 Tematyka badawcza:

 • Aktywność biologiczna substancji humusowych ekstrahowanych z gleb o odmiennych właściwościach oraz z nawozów i materiałów organicznych
 • Wpływ substancji humusowych na dynamiczne właściwości błon liposomów
 • Charakterystyka substancji humusowych tworzących się w glebie wzbogaconej obornikiem oraz niekonwencjonalnymi nawozami organicznymi
 • Wpływ nawożenia organicznego na właściwości fizykochemiczne gleb oraz jakość plonów

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 1. Analiza potencjalnego wpływu zanieczyszczeń zawartych w osadach ściekowych na stan biosfery (synteza z wykonanych opracowań naukowych).
 2. Rolnicze zanieczyszczenia środowiska glebowego na terenie Opolszczyzny.
 3. Projekt ochrony środowiska glebowego na terenie Rezerwatu/ Nadleśnictwa/ Leśnictwa, itp.
 4. Ochrona środowiska glebowego jako zadanie samorządów lokalnych (na przykładzie wybranej gminy)
 5. Kształtowanie i ochrona środowiska rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie wybranej gminy.
 6. Oddziaływanie substancji organicznej pochodzącej ze ściółek leśnych na rozpuszczalność i fitoprzyswajalność metali ciężkich (lub konkretnego pierwiastka) w glebach lekkich (doświadczenie wazonowe).
 7. Projekt nawożenia roślin energetycznych osadami ściekowymi (synteza z wykonanych opracowań naukowych).
 8. Projektowanie ryzyka negatywnego oddziaływania wybranego pierwiastka lub grupy związków organicznych na wybrane rośliny (uprawne, ruderalne, leśne…).
 9. Indeks trofizmu gleb leśnych na terenie Rezerwatu/ Nadleśnictwa/ Leśnictwa, itp.
 10. Aktywność biologiczna substancji humusowych.
 11. Zmiany jakości środowiska glebowego w różnych systemach uprawy.
 12. Wpływ nawożenia organicznego na jakość gleb.
 13. Wpływ nawożenia (wybrany składnik) na stan jakości gleb/roślin.
 14. Optymalizacja nawożenia (np. azotowego) w uprawie (np. pszenicy, kukurydzy, itp.)

Prowadzone zajęcia:      

 • Gleboznawstwo
 • Podstawy gleboznawstwa
 • gleboznawstwo i biologia gleb
 • fizyka i chemia gleby
 • biologia gleb
 • geografia gleb
 • substancje humusowe w glebach i odpadach organicznych
 • chemia rolna

Zainteresowania:

Substancje humusowe, biologia gleb

Dane kontaktowe:

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (Zespół Badawczy Nauk o Glebie)

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Tel. +48 77 541 5905

e-mail: izapis@uni.opole.pl