Projekt Nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153 pt. Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudniania absolwentów w ekoturystyce. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

Czytaj: Strona projektu