dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

Dotychczasowy przebieg kariery:

 • Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Opolski – asystent (1995-2003)
 • Zakład Nauk o Glebie i Geologii Środowiska, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski – adiunkt (2004-2018)
 • Zakład Nauk o Glebie i Geologii Środowiska Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska, , Uniwersytet Opolski – adiunkt (208-2019)
 • Zespół Badawczy Nauk o Glebie – profesor uczelni (od 2019)

Tematyka badawcza: 

Gleboznawstwo i Ochrona Gleb
1. Charakterystyka gleb kompleksów leśnych:

 • Właściwości fizyczno-chemiczne
 • Ocena stanu zachowania gleb leśnych rezerwatów przyrody na Opolszczyźnie
 • Właściwości magnetyczne gleb leśnych – oznaczenia podatności magnetycznej specyficznej i niskopolowej, oznaczenie zależności częstotliwościowej,
 • Monitoring gleb
 1. Badania ekotoksykologiczne gleb i osadów dennych.
 2. Właściwości fizykochemiczne i magnetyczne osadów dennych
 3. Właściwości fizyko-chemiczne i magnetyczne gleb miejskich.
 4. Wyznaczanie stref zanieczyszczeń gleb wokół zakładów przemysłowych.
 5.  Właściwości gleb wulkanicznych
 6. Badania właściwości gleb różnych stref klimatycznych świata, zbiór kolekcji próbek gleb

Rekultywacja gruntów przekształconych
1. Górnictwo odkrywkowe surowców węglanowych

 • Metody rekultywacji biologicznej spągu, skarp wyrobisk i zwałowisk, w tym dobór gatunków roślin drzewiastych, nawożenie mineralne i organiczne, zastosowanie osadów ściekowych,
 • Sposoby wspomagania naturalnych procesów (sukcesji) zachodzących na powierzchniach objętych rekultywacją
 • Metody biotechniczne wykorzystywane w rekultywacji terenów zdewastowanych
  i zdegradowanych
 1. Górnictwo odkrywkowe surowców mineralnych
 2. Rekultywacja gruntów popowodziowych
 3. Rekultywacja składowisk odpadów

Prowadzenie zajęć z przedmiotów:

 • Gleboznawstwo
 • Techniki ochrony gleb
 • Rekultywacja i Rewitalizacja gruntów zdegradowanych
 • Techniki rekultywacji gruntów
 • Podstawy projektowania w rekultywacji
 • Warunki glebowe upraw roślin w mieście
 • Pielęgnowanie terenów zieleni (zastosowanie drzew i krzewów)
 • Drzewa w mieście

na kierunku studiów: Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Rolnictwo

Kursy zmienne (ogólnouczelniane):

 • Ogrody w mieście
 • Pielęgnowanie terenów zieleni

Dane kontaktowe:

grzegorz.kusza@uni.opole.pl