dr Elżbieta Gołąbek

Elżbieta Gołąbek

Wykształcenie i awanse naukowe: doktor nauk biologicznych

Zainteresowania badawcze z zakresu: biologii roślin, ochrony przyrody, biomonitoringu, dendrologii, arborystyki, agroleśnictwa, roli i kształtowania terenów zieleni oraz zadrzewień, roślin ozdobnych. Badania w ostatnim czasie dotyczą: wpływu czynników abiotycznych
i biotycznych na rośliny drzewiaste; metod oceny i prognozowania żywotności oraz stanu zdrowotnego drzew; roli i kształtowania zadrzewień na obszarach wiejskich; uprawy i ochrony roślin drzewiastych; znaczenia i zastosowania roślin w architekturze krajobrazu.

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 • Analiza funkcjonalna, ilościowa i jakościowa zieleni w wybranych galeriach handlowych
 • Analiza stanu (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków obcego pochodzenia) dendroflory w wybranych parkach zabytkowych
 • Rodzaje i funkcje terenów zieleni w wybranym mieście
 • Waloryzacja zasobów przyrodniczych (wybranego obszaru) w aspekcie
  ich przydatności edukacyjnej i naukowej
 • Ocena zasobów przyrodniczych wybranego obszaru w aspekcie ich turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania
 • Propozycje rozwiązań (w wybranym mieście) ograniczających negatywne skutki zmian klimatycznych
 • Trendy we współczesnym projektowaniu ogrodów na wybranych przykładach
 • Stan zdrowotny, zagrożenia oraz sposoby poprawy warunków życia drzew miejskich (na wybranym terenie)
 • Ocena stanu przyulicznych roślin drzewiastych oraz propozycje nowych nasadzeń (na wybranym terenie)
 • Stan zachowania, zagrożenia i ochrona drzew pomnikowych na wybranym obszarze
 • Opracowanie skali witalności na podstawie zawartości skrobi (dla wybranego gatunku)
 • Propozycje działań poprawiających bioróżnorodność na wybranym terenie (również rolniczym)
 • Rośliny obcego pochodzenia na wybranym obszarze – występowanie, zagrożenia
  i przeciwdziałanie
 • Funkcje oraz propozycje zmian w systemie zadrzewień wiejskich na wybranym terenie
 • Propozycja działań agroleśnych na wybranym terenie
 • Koncepcja zagospodarowania wybranego terenu zieleni (po uzgodnieniu ze studentem)
 • Projekt rewaloryzacji wybranego terenu zabytkowego
 • Projekt ogrodu w określonym stylu
 • Projekt ogrodu dydaktycznego przy wybranej placówce oświatowej

Prowadzone zajęcia:

biologia roślin, fizjologia roślin, dendrologia, łąkarstwo, biologiczne podstawy ochrony przyrody, drzewa świata, agroleśnictwo, rola i kształtowanie terenów zieleni oraz zadrzewień, metody oceny stanu oraz ochrona drzew, rośliny ozdobne, uprawa
i ochrona roślin ozdobnychPrzedmioty realizowane na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Gospodarka leśna, Biotechnologia, Ochrona Środowiska.

Zainteresowania:

turystyka, ogrodnictwo, psy zaprzęgowe

Dane kontaktowe:

e-mail: golabek@uni.opole.pl
ul. Kardynała Kominka 6a (Rolnik), p. 3.15
45-032 Opole
telefon – 774016086