Prosimy o wypełnienie wszystkich pól zgłoszenia w celu uczestnictwa w Seminarium Biogaz.

Termin zgłoszenia 23.02.2023 r.

 

Please complete all fields in registration to participate in the Biogas Seminar.

Application deadline February 23, 2023.

11 + 5 =

Information for participants of Seminar, organized by the University of Opole concerning photographing, filming and image processing as personal data.

Information for participants of Seminar, organized by the University of Opole concerning photographing, filming and image processing as personal data.

 

Further participation in the Event is treated by the Administrator as a clear confirmation

 • consent to the processing of the participant’s image as personal data. In addition, participation in the Event is tantamount to the participant’s consent to the use of their image in promotional and informational materials of the University of Opole free of charge.

 

All participants are kindly requested to read the following information clause. Information about the processing of the image as personal data:

 1. The Administrator of your personal data is the University of Opole with its registered office at Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole (hereinafter referred to as the University).
 2. The Personal Data Administrator has appointed Data Protection Inspector supervising the correct processing of personal data, who can be contacted in matters of personal data via the e-mail: iod@uni.opole.pl, through the form available on the page: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ or by writing to the address given in section 1. The contact details of the Data Protection Inspector are available on the website http://iod.uni.opole.pl.
 3. Your image will be processed for archival and promotional purposes on the basis of your consent, i.e. pursuant to Article 6, section 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Acts. OJ EU L No. 119, p.1).
 4. Your image can be shared with the following entities: the media cooperating with the University and entities printing informational materials.
 5. Your image will be stored until the withdrawal of your consent.
 6. The consent given by you is voluntary. If you do not consent to the photographing and recording of your image you are requested to leave the area of the University and notify the photographer that you do not consent to the use of your image.
 7. Please be informed that the Administrator does not process your personal data in a manner based on automated processing, including
 8. You have the right to access the content of your personal data, receive a copy thereof and, subject to the provisions of the law, you are also entitled to:
  1. withdraw the consent given, with the proviso that the withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing performed on the basis of your consent prior to its withdrawal,
  2. have the data erased,
  3. restrict the processing of personal data;
  4. lodge an objection,
 9. You are entitled to bring a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection in the case of finding that the processing of the image as personal data violates the generally applicable regulations in this regard.

 

 

Klauzula informacyjna w celu związanym z udziałem w seminarium naukowym RODO

Klauzula informacyjna w celu związanym z udziałem w seminarium naukowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski (UO), Plac Kopernika 11A, 45-040 Opole, tel./ fax.: +48 77 4527502,  adres email organizatora seminarium: iisib@uni.opole.pl
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres jak w pkt.1. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją Seminarium „Biogaz jako element współczesnej gospodarki” organizowanej w dn. 23-24.03.2023 r. przez Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego, udokumentowania jego przebiegu, w celach naukowych i archiwalnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia i działalności naukowej, oraz art. 6 ust. 1 lit. c w związku z spełnieniem wymogów przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w UO. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wizerunku podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6. ust. 1 pkt. a RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, oraz zaangażowanych w organizację lub obsługę Seminarium w tym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. w zakresie obsługi prawnej, informatycznej czy obsługi korespondencji.
 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Seminarium będą przetwarzane w okresie realizacji celów przetwarzania, dla celów archiwalnych przez czas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji, jak również przez okres czasu niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych
   w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa lub wykonania zadania publicznego;
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   00-193 Warszawa ul. Stawki 2 lub jego odpowiednika w Pani/Pana kraju zamieszkania, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu, Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich;
 • Podanie danych jest dobrowolne ale odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w Seminarium.
 1. Informacja dotycząca przetwarzania wizerunku.

Podczas Seminarium, będą wykonywane fotografie oraz utrwalane fragmenty prezentacji w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej w tym również wystąpienia i wizerunki uczestników. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu archiwalnym i promocyjnym na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – to jest na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. a RODO.

Pani/Pana wizerunek może zostać  umieszczony na stronach internetowych Instytutu i UO, jak również może być udostępniony mediom współpracującym
z Uczelnią.  Zgoda udzielona przez Panią/Pana na to przetwarzanie jest dobrowolna, nie wyrażenie zgody na fotografowanie, nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w Seminarium.

W przypadku niewyrażenia zgody uprasza się o nieuczestniczenie podczas konferencji w sesjach zdjęciowych i filmowych. Uczestniczenie w ww. sesjach Administrator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające – przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku w tym jako danej osobowej.
W przypadku braku zgody na fotograficzne i filmowe dokumentowanie wystąpień oraz publikacje prezentacji, organizator zobowiązuje Panią/Pana do umieszczenia informacji o zakazie filmowania i fotografowanie  w pierwszym slajdzie prezentacji.

Zgoda na upowszechnianie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz  upowszechnianie  mojego wizerunku przez Uniwersytet Opolski w celach związanych z organizacją i promowaniem Seminarium „Biogaz jako element współczesnej gospodarki” oraz dla celów naukowych i archiwalnych.

Zgodę na fotograficzną i filmową dokumentację wystąpień.

Wyrażam zgodę na fotograficzne i filmowe dokumentowanie moich wystąpień oraz publikacje prezentacji przygotowanych i prezentowanych na  seminarium „Biogaz jako element współczesnej gospodarki” na stronie internetowej i na kanałach dystrybucji informacji Organizatorów.