prof. dr hab. Andrzej Kłos

Wykształcenie i awanse naukowe:

 • Magisterium: 1989, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, tytuł pracy magisterskiej: Optymalizacja procesów monokrystalizacji kompleksów TCNQ z pochodnymi morfoliny.
 • Doktorat: 1998, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tytuł rozprawy doktorskiej: Badania neutralizacji zasadowych wód opadowych.
 • Habilitacja: 2010, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Porosty w biomonitoringu środowiska.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska – Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Zainteresowania naukowe:

biomonitoring i monitoring środowiska, biosorpcja i bioakumulacja, fitoremediacja, procesy membranowe.

Udział w grantach badawczych:

 1. Główny wykonawca grantu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska, pt.: Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim, Numer umowy: IG-2004/PL-CZ/2.16/2.3/U-42/06 (2006-2007 r.).
 2. Główny wykonawca grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt. „Biomonitoring na obszarze transgranicznym polsko-czeskim”, Numer umowy: PL.3.22/2.3.00/08.00062/1 (2008-2010 r.).
 3. Główny wykonawca grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, No. 6.2 03-4-1036-01/10 (2010 r.).
 4. Główny wykonawca grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, finansowanego z programu badawczego zespołu polskiego w ZIBJ i ośrodków badawczych w Polsce, zgodnie z decyzją 03-4-1104-2011/2013 (2011-2012 r.).
 5. Główny wykonawca grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt.: „Propagowanie badań jakości środowiska
  na transgranicznym obszarze polsko-czeskim”, numer umowy: PL.3.22/2.3.00/11.02553 (2012 – 2014 r.).
 6. Kierownik Sekcji WP5: Ground examination of contents of heavy metals in plants and lichens along pollution gradients in Poland and Svalbard, grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badawczego Funduszy Norweskich pt.: „Ecosystem stress from the combined effects of Winter climate change and air pollution how – do the impacts differ between biomes?”, numer umowy:
  Pol- Nor/198571/83/2013 (2013 -2016).
 7. Kierownik Sekcji 4: Biomonitoring aktywny zanieczyszczenia wody zbiornika metalami ciężkimi i ocena zanieczyszczenia osadu dennego, grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu BIOSTRATEG, pt.: “Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”, numer umowy: BIOSTRATEG 3/343733/15/NCBR/2018 (2019 -2021).

Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

 1. Biomonitoring:
 • Zastosowanie porostów i mchów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi:
  • badania podstawowe dotyczące kinetyki i równowag wymiany jonowej biosorbent-roztwór,
  • biomonitoring aktywny na obszarach miejskich i przemysłowych,
  • biomonitoring pasywny na obszarach leśnych.
 • Biomonitoring wód powierzchniowych:
  • badania podstawowe dotyczące kinetyki i równowag sorpcji metali ciężkich w roślinach wodnych
  • zastosowanie glonów do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi,
  • zastosowanie innych elementów bioty do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi,
 • Biomonitoring gleb:
  • zastosowanie grzybów, roślin i bezkręgowców do oceny zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.

2. Fitoremediacja

 • Fitoremediacja gleb
  • hiperakumulatory,
  • fitoekstrakcja
 • Fitoremediacja wód
  • ryzofiltracja metali ciężkich

3. Monitoring zanieczyszczenia środowiska

4. Monitoring zanieczyszczenia powietrza, wód i ścieków

  • emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych,
  • imisja zanieczyszczeń na obszarach miejskich.

Prowadzone zajęcia:

 • Chemia ogólna i fizyczna
 • Chemia
 • Techniki pomiarów
 • Biomonitoring

Dane kontaktowe:

aklos@uni.opole.pl