dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. UO

Antonina Kalinichenko

Wykształcenie i awanse naukowe:

Studia habilitacyjne – Instytut Agroekologii Ukraińskiej Akademii Agrarnych Nauk (Kijów), 2003-2006, kierunek – ekologia w rolnictwie, tytuł naukowy nadany w roku 2006 – doktor habilitowany (nauki rolnicze). Nostryfikacja w Polsce na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie w roku 2013.

Nominacja profesorska: tytuł profesora nadany w Ukrainie (dyplom państwowy), 2007

Studia doktoranckie|wStudiaS – Instytut Rolnictwa Ukraińskiej Akademii Agrarnych Nauk (Kijów), 1996-1999, kierunek – przetwórstwo i przechowywanie produktów rolniczych, tytuł naukowy nadany w roku 1999 – dr (nauki techniczne).

Wykształcenie wyższe:

  1. Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (PPAR), studia podyplomowe, wydział ekonomii|gospodarki| i zarządzania|zarządzania|, kierunek – zarządzanie organizacjami, 2006-2007,
  2. Połtawski Państwowy Instytut Pedagogiczny, wydział fizyko-matematyczny, kierunek – matematyka, 1991-1996,
  3. Charkowski Instytut Lotniczy, wydział radiotechniczny, kierunek – komputerowe systemy, kompleksy, sieci, 1989-1995.

Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:

Uniwersytet Opolski (listopad 2012 – aktualnie) – zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (m. Połtawa, Ukraina), Kierownik Katedry Informacyjnych Systemów i Technologii – od 2001 – do 2012; Dyrektor Instytutu Informacyjnych i Innowacyjnych Technologii w Edukacji – od 2009 – do 2012; starszy wykładowca – 2000-2001; asystent – 2000

Uniwersytet Przyrodniczy im. Sacharowa (Mińsk, Białoruś) – pracowałam jako visiting-profesor, prowadziłam zajęcia z przedmiotu „Metody prognostyczne
w badaniach środowiskowych”, 2012.

Połtawski Państwowy Instytut Pedagogiczny (m. Połtawa, Ukraina), asystent, 1994-2000

Tematyka badawcza: modelowanie rozwoju terenów lokalnych poprzez racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowywano ekologiczno-ekonomiczne założenia prognoz
i metodologię podejmowania decyzji w celu wprowadzenia planowych i kontrolowanych zmian w środowisku przyrodniczym, zmierzających do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (m.in.dla celów rolniczych, turystycznych, dywersyfikację sposobów zaopatrzenia w energię, podniesienia jakości życia) lub przywracania ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturalizacja) przy jednoczesnym zapewnieniu integralności funkcji społeczno-gospodarczych, ekologicznych i środowiskowych.

Zagadnienie badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:

  • Technologie informacyjne w Energetyce i Inżynierii Środowiska,  Informatyczne systemy zarządzania środowiskiem
  • technologie proekologiczne oraz środowiskowe, energetyka prosumencka, lokalna, rozproszona; lokalne uwarunkowania wykorzystania OZE;
  • agroekologia, podstawy ekologii, procesy uciążliwe ekologicznie;
  • wykorzystanie biomasy na cele energetyczne (uprawa roślin energetycznych, zagospodarowanie odpadów rolniczych, zasoby drewna, odpady komunalne)
  • ekologiczne problemy terenów rolniczych, modelowanie zrównoważonego rozwoju systemów agrarno-ekologicznych, badanie jakości gruntów (gleb) i ich rewitalizacja (remediacja), rolnictwo ekologiczne, rolnictwo energetyczne,
  • biopaliwa – rodzaje, technologii produkcji oraz wykorzystania (paliwa płynne, stale, gazowe, pelletowanie i brykietowanie, piece do spalania biomasy, biogażownie, kogeneracja, paliwa z odpadów,oraz inne),
  • organizacja samowystarczalności energetycznej w gospodarstwach rolniczych, rozwój terenów wiejskich (problemy ekologicznej edukacji, ekologizacji rozwojowej, energetyka odnawialna, podwyżka odpowiedzialności społeczeństwa, aktywizacja lokalnych mieszkańców inne).

Prowadzone zajęcia: 

Technologie proekologiczne, Biopaliwa, Planowanie przestrzenne w zrównoważonym rozwoju, Energetyka Konsumencka, Ekologiczne podstawy rolnictwa, Systemy informacji Terenowej, Technologii uprawy i zbioru roślin energetycznych, Mechanika gruntów, Ekologiczne podstawy Rolnictwa, Terminologia angielska w zakresie OZE, Podstawy działalności naukowej.

Zainteresowania zawodowe:

Energetyka odnawialna, Pozarolnicze wykorzystanie biomasy, Agroekologia, Działalność międzynarodowa, Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej

Dane kontaktowe:

akalinichenko@uni.opole.pl

ul. Dmowskiego 7-9, pokój 216